Beata Piotrowicz

Beata Piotrowicz

Manager AP

Arcelor Mittal